Drawing
Pencil
1989
 
Drawing
Pencil
1989
 
Drawing
Charcoal Pencil
1990
 
Drawing
Pencil
2003
 
Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Figure Drawing
Charcoal
2003
 
Figure Drawing
Charcoal
2003
 
Figure Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Figure Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Figure Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Figure Drawing
Charcoal Pencil
2003
 
Figure Drawing
Pencil
2003
 
Figure Drawing
Pencil
2003
 
copyright © 2016 Yuanliang Sun